วิสัยทัศน์

โรงเรียนดีมีมาตรฐาน มุ่งเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสาร / กิจกรรมโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โครงการ “สานฝัน ปันสุข มอบโน้ตบุ๊กเพื่อน้องแดนไกล” โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ฟ้อนกระซิบรัก ล่องน่าน นันทบุรี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

เพลง 3Rs โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ภาพยนตร์สั้น “จิตสาธารณะ”

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.น่าน เขต 2

สาระน่ารู้