ที่ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หมายเหตุ
O1โครงสร้างหน่วยงาน– แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน
– แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน
สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
O2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา
(2) รองผู้บริหารสถานศึกษา
– แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
ข้อมูลผู้บริหารและบุคคลากร
O3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วย
งานตามที่กฎหมายกำหนด
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมาก
กว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
–  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2566
แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5
ข้อมูลการติดต่อ
–  แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
ข้อมูลหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 256ุ6
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A – แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
Q&A (ถาม-ตอบ)
O9Social Network– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อม
โยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
Facebook
และ LINE
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2566
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณปรจำปี 2566
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงรายงานผลความก้วาหน้าที่การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจปีในข้อ 011
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงรายงานผผลการดำเนินงานตามปผนดำเนินงานประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุุปโครงการ
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติหใ้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
–  จะต้องเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
– แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
(3) แผนผัง/แผนภูมิ
(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
(5) ผู้รับผิดชอบ
–  หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการการ
O16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
–  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
–  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีพ.ศ. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/รายงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
O17รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
–  แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
–  เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
รายงานผลสำราจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E–Service–  แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
–  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
E–Service
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
–  แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
–  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2566
กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือ เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ
เวลา6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2565
O23
นโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
–  เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปีพ.ศ. 2566
นโยบายการบริการงานบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
– แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีพ.ศ. 2566
การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รอบ 6 เดือน ประจําปี 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
–  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
– หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปีพ.ศ. 2566
กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
O26
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
–  แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
–  มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง
การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
–  เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย
แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ


O29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
–  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีพ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบวทุจริต
O30
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
–  แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี
ส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
–  มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนิน
งาน
–  เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม

O31ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่
–  เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
–  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคน
ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/
ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
–  เป็นการประกาศสำหรับปีพ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปีพ.ศ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

– แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุก
จิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
– เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การ
สัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
– เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No
Gift Policy
– แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปีพ.ศ. 2566
รายงานผลตามนโยบาย No
Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี
– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
– เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
– เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566.
O36
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณ
ดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
-แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
O38
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
– แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
– แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ฉบับปีพ.ศ. 2564
– แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
– แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติDo’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติ
ตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/
ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
– เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
O41การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
– แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรม
ทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
รายงานผลการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2565
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
– มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
O43การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม
ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน
เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การประเมิน ITA ของหน่วยงาน
– เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน