วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทำกระทง ณ วัดดอนแก้ว ในช่วงบ่ายและนำกระทงลอยที่ลำน้ำเปือเพื่อขอขมาแม่น้ำ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2564ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยมีฐานการเรียนรู้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การทดสอบสาร กรด-เบส การกำเนิดไฟฟ้า ร่างกายมนุษย์ โลกและอวกาศ การส่องกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทัศน์ กิจกรรมวิทยาการคำนวณ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2564ขึ้น ณ หอประชุ่มโรงเรียนบ้านดอนแก้วเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้านวันพระบรมราชสมภพ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดอบรมการใช้Google Workspaceเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานสื่อICTของบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2564ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ.1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงมาจากอักษรมอญและเขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่างๆ ในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่ใช้ในปัจจุบัน

การอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสอนคิด (Thinking School) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

การแข่งขันกีฬากลุ่มเปือพระธาตุพระพุทธบาท ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนรัชาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 70 คน ในกีฬาหลายๆ ประเภท อาทิ เปตอง ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และได้รับรางวัลลหากหลายรายการ อาทิ 1. ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 2.ชนะเลิศกีฬาฟุตซอลหญิง 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอลหญิง 4.รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอลชาย 5.รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อหญิง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ชมรมพระเครื่องสายอนุสรณ์วัดระฆังมอบทุนการศึกษาและบริจาคอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนให้แกนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

โครงการอบรมป้องกันโครงการอบรมป้องกัน “สารเสพติด” ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยวิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ