เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวสุภาพร อุดเงิน ผู้จัดการเขตน่าน 4 และนายณัฏฐ์ สมิตานนท์ ผู้จัดการเขตน่าน 5 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วม Kick off โครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน โรงเรียนนำร่อง โดยมี นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง

นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการขับเคลื่อนโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ซึ่ง เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจร จึงได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพเจียไต๋ พร้อมวัสดุปลูกที่สามารถปลูกได้ง่ายและโตไว ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เป็นอีกหนึ่งในมิติการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้ผนึกกำลังกับบริษัท เจียไต๋ จำกัด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่นักเรียนจำนวน 15 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน 

พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ One Day Learning ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะมอบประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับต้นไม้และธรรมชาติ สามารถปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบต้นกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ 5 ชนิด ได้แก่ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือเปราะ และผักบุ้งจีน ให้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นทุนอาหารกลางวันและรายได้เสริมในโรงเรียน สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อการเจริญเติบโตของนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฐานเพาะกล้าเพาะใจ และฐานปลูกรัก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูก ผลิตผักให้มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนอาหารว่างจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติถูกปาก เพื่อเสริมทัพให้เด็กนักเรียนมีพลังกายและพลังใจในการทำกิจกรรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ โดยโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” มีเป้าหมายจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะนำร่องอำเภอละ 1 โรงเรียน ให้ครอบคลุม 15 อำเภอ รวมเป็น 15 โรงเรียน ภายในปี 2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทำกระทง ณ วัดดอนแก้ว ในช่วงบ่ายและนำกระทงลอยที่ลำน้ำเปือเพื่อขอขมาแม่น้ำ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2564ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยมีฐานการเรียนรู้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การทดสอบสาร กรด-เบส การกำเนิดไฟฟ้า ร่างกายมนุษย์ โลกและอวกาศ การส่องกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทัศน์ กิจกรรมวิทยาการคำนวณ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2564ขึ้น ณ หอประชุ่มโรงเรียนบ้านดอนแก้วเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้านวันพระบรมราชสมภพ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดอบรมการใช้Google Workspaceเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานสื่อICTของบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2564ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ.1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงมาจากอักษรมอญและเขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่างๆ ในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่ใช้ในปัจจุบัน

การอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสอนคิด (Thinking School) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

การแข่งขันกีฬากลุ่มเปือพระธาตุพระพุทธบาท ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนรัชาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 70 คน ในกีฬาหลายๆ ประเภท อาทิ เปตอง ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และได้รับรางวัลลหากหลายรายการ อาทิ 1. ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 2.ชนะเลิศกีฬาฟุตซอลหญิง 3.รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอลหญิง 4.รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอลชาย 5.รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อหญิง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ชมรมพระเครื่องสายอนุสรณ์วัดระฆังมอบทุนการศึกษาและบริจาคอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนให้แกนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว