วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี

นายภมิตร รินฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ การจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทางโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรม เช่นกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 – ป.6 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2566 และกิจกรรมไหว้แม่

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ้านดอนแก้ว วัดบ้านพร้าว และวัดบ้านธาราบรรพจ