นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร :0931402108
อีเมล์ :swad_tapat@dkck.ac.th

 
 

นางนิตยา พุ่มทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0971256001  
อีเมล์ : nittaya_poomthong @dkck.ac.th

 
 

นางวิไลวรรณ  ปลาสุวรรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0805025271  
อีเมล :oiy_wi@hotmail.com

 
 

นายสิงห์คาร โนราช

ครูชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ :0857052178  
อีเมล :singk์an82@gmail.com

 

 

นางเกสร ลำทา

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0871921358
อีเมล : krukesorn@dkck.ac.th

 
 

นางสาวมัลลิกา นิลคง

ครูชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0871921358
อีเมล : krumullika@dkck.ac.th

 
 

นายพรกวี ปาลี

ครู ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0938302076
อีเมล : pongawee@hotmail.com

 
 

นางสาวพิศมร  สลีอ่อน

ครู บุคลากรวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0641054406
อีเมล : pisamorn@dkck.ac.th

 
 

นางรังสิมา อินธรรม

ครู ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0965816002
อีเมล : dai_ok@hotmail.com

 
 

นางวราภรณ์ พรมโน

ครู ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0641054406
อีเมล : pisamorn@dkck.ac.th

 
 

นางภันฑิลา  ปันอิน

ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

โทรศัพท์ : 0623054246
อีเมล :Phanthilakob@gmail.com

 
 

นางมาลี ดานเรือง

ครูธุรการ

โทรศัพท์ : 0871820195
อีเมล:panomkon_2549@hotmail.com

 
 

นางอรวรรณ ทวีทรัพย์

ครู (อัตราจ้าง)

โทรศัพท์ :0979217925
อีเมล :singkan82@gmail.com

 
 

นางสาวอัญชรินทร์ บุญเกิด

ครู (อัตราจ้าง)

โทรศัพท์ : 0821870717
อีเมล : paaun04@gmail.com

 
 

นายรพ รินฤทธิ์

พนักงานบริการ

โทรศัพท์ : 0857052178
อีเมล : singkan82@gmail.com

 
 

นางสาววิรัญชนา รินฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ร.ร.บ้านดอนแก้ว

โทรศัพท์ :0892635104 
อีเมล:wiranchana.rinrit@dkck.ac.th