ประวัติโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ มีนายสมบูรณ์ สมประสิทธิ์เป็นครูใหญ่ มีครูผู้สอน ๑ คน คือนายศรีวงค์  ซ้อมแก้ว มีนักเรียนทั้งหมด ๕๗ คน ชาย ๓๕ คน หญิง ๒๒ คน ใช้สถานที่วัดดอนแก้วเป็นที่ศึกษา ต่อมา  นายเครื่อง  เพตะกร  ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแก้ว และนายโน  รินฤทธิ์   ผู้ใหญ่บ้านหัวน้ำ พร้อมด้วยราษฎร ได้ขอตั้งเป็นเอกเทศได้รับอนุมัติจาก  นายไสว กมาล-กัลย์ นายอำเภอเชียงกลาง  ขุนพาทีไพเราะ กำนัน  ตำบลเปือ ได้จับจองที่ดินจำนวน ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือติดป่าสุสาน ทิศใต้ติดที่ดินของ นายพนัส   ทิศตะวันออกติดห้วยเคียน ทิศตะวันตกติดที่ดิน นายวงศ์  ปัจจุบันมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดป่าสุสาน ของหมู่บ้านดอนแก้ว ทิศตะวันตกติดถนนสาธารณะ มีผู้บริหารจำนวน ๑๗ คนดังนี้

๑.     นายสมบูรณ์           สมประสิทธิ์      ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๒.     นายเสงี่ยม             ลักษณะ           ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๓.     นายเคี่ยน              ยาวิไชย           ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๔.     นายสม                 กิวัฒนา           ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๕.     นายชาญ               เจนจินะ           ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๖.     นายเคี่ยน              ยาวิไชย           ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๗.     นายสนิท               ก่อเกิด            ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๘.     นายวงศ์               สิงห์ธนะ          ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๙.     นายประเสริฐ         สิงห์ธนะ          ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๑๐. นายสนั่น               โนชัย              ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๑๑. นายสุวัฒน์             โนราช             ตำแหน่ง          ครูใหญ่

๑๒. นายอรุณ              เมธีวีรวัฒน์       ตำแหน่ง          ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ

๑๓. นายสมควร            สมฤทธิ์            ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๔. นางนิตยา              พุ่มทอง           ตำแหน่ง          รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๕. นายชาญยุทธิ์         อุปละ             ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๖. นางนิตยา              พุ่มทอง           ตำแหน่ง          รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๗. นายสวัสดิ์             ต๊ะผัด             ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาคารเรียนอาคารประกอบมีดังนี้

๑.     อาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ. มีชั้นเดียว ๑ หลัง มี ๘ ห้องเรียน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓

๒.     อาคารแบบ ป.๑ ก.ใต้ถุนสูง จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน สร้างเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาได้ต่อ

เติมชั้นล่าง อีก ๔ ห้องเรียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖

๓.     อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

๔.      ห้องส้วม จำนวน ๗ ที่นั่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

๕.     ห้องส้วม จำนวน ๒ ที่นั่ง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๒ ที่นั่งสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ ในอาคาร

ป.๑ ก.  ส้วม ๑ ที่นั่ง ในอาคาร ป.๑ช.

พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยเงินผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียนบ้าน  

ดอนแก้ว

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อการเรียนการสอน ด้วยเงินผ้าป่าศิษย์เก่า และได้สร้าง

บันไดโรงอาหาร ป.๑ ซ. จำนวน ๒ ที่ แทนบันไดที่ชำรุด

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้สร้างสนามวอลเลย์บอล ด้วยเงินบริจาคของชุมชน เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๕๒๐

บาท(หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยการนำของ จสอ.เตชนะ  ระวิวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้สร้างซุ้มบันได ๓ ซุ้ม ของทั้ง ๒ อาคารเรียน และได้รับเงินงบประมาณแผนปฏิบัติ

การไทยเข้มแข็งโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพมาตรฐาน งบประมาณปรับปรุงห้องสมุด โดยทาสี ปูกระเบื้องอาคาร เป็นจำนวนเงิน ๙๒,๒๑๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) ปรับปรุงเพดาน เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๓๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๔๕,๗๐๐ บาท ( สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. ติดตั้งแผ่นพื้น สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร

ยาว ๒๘ เมตร งบประมาณ ๘๓๓,๓๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน ๙๓๔,๘๐๐ บาท ( เก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  ใช้ดำเนินการดังนี้

     ๑. ปรับปรุงอาคาร ป.๑ ก โดยปูกระเบื้อง ทาสี ทำกันสาด เป็นเงิน ๔๑๔,๘๐๐ บาท ( สี่แสนหนึ่ง

หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเรียนและพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสอง

หมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

( สองแสนบาทถ้วน) โดยปูกระเบื้อง ทาสี เปลี่ยนหลังคา ๒๗,๖๗๕ บาท ( สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รับกานสนับสนุนจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่าและเงินบริจาคของชุมชน

พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

( สองแสนบาทถ้วน) โดยปูกระเบื้อง ทาสี เปลี่ยนหลังคา ๒๗,๖๗๕ บาท ( สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รับกานสนับสนุนจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่าและเงินบริจาคของชุมชน

พ.ศ.๒๕๖๑  เดือนมกราคม ชุมชน  ศิษย์เก่า  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนอนุบาล ชื่ออาคาร”ร่วมใจพัฒนา” อาคารชั้นเดียว ๒ ห้องเรียนและ 1 ห้องโรงอาหาร โดยเงินงานจัดงานผ้าป่ารวมรุ่นประจำปี๒๕๖๐  มอบให้โรงเรียน เป็นมูลค่า ๕๗๐,๐๐๐ บาทและเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ สร้าง อาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๓/๒๖ ชั้นเดียวยกสูง ๓ ห้องเรียน  งบประมาณ ๑,๓๘๔,๕๐๒ บาท

เดือนตุลาคม ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา   คุณวิฑูรย์  ภู่สุดแสวง ศิษย์เก่า และผู้ใจบุญ ได้ร่วมกันบริจาควัสดุและสร้างห้องส้วมแบบสร้างเอง   จำนวน ๔ ห้อง เป็นมูลค่า ๑๑๖,๓๐๘ บาท 

    พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณจากสพฐ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว

๑๖๐ เมตร  งบประมาณ จำนวน ๓๙๙,๑๐๐ บาท โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป๑ซ.จำนวน ๓ ห้องเรียน ชุมชนและศิษย์เก่า คณะครูร่วมกันบริจาคเงินสร้างสนามวอลเลย์บอลกว้าง๑๑ เมตรยาว ๒๒ เมตร ด้วยงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท และสร้างห้องสมุดเสริมปัญญาประชาร่วมใจโดยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนแก้ว จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

             พ.ศ.๒๕๖๓  ได้รับงบอุดหนุนจากโครงการโรงเรียนประชารัฐจากสพฐ.ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนอาคารสปช.๑๐๓/๒๖  ปรับปรุงห้องส้วมแบบสปช ๖๐๑ และปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์แบบ นน๐๙  งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐ บาท ปรับภูมิทัศน์ล้อมรั้ว วาดภาพผนังอาคารประชาร่วมใจ(อนุบาล) ได้รับมอบเครื่องปรับอากาศจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนแก้วจำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๘,๐๐๐ บาท ติดตั้งห้องเรียนอนุบาล