เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวสุภาพร อุดเงิน ผู้จัดการเขตน่าน 4 และนายณัฏฐ์ สมิตานนท์ ผู้จัดการเขตน่าน 5 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วม Kick off โครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน โรงเรียนนำร่อง โดยมี นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง

นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการขับเคลื่อนโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ซึ่ง เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจร จึงได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพเจียไต๋ พร้อมวัสดุปลูกที่สามารถปลูกได้ง่ายและโตไว ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เป็นอีกหนึ่งในมิติการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้ผนึกกำลังกับบริษัท เจียไต๋ จำกัด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่นักเรียนจำนวน 15 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน 

พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ One Day Learning ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะมอบประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับต้นไม้และธรรมชาติ สามารถปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบต้นกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ 5 ชนิด ได้แก่ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือเปราะ และผักบุ้งจีน ให้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นทุนอาหารกลางวันและรายได้เสริมในโรงเรียน สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อการเจริญเติบโตของนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฐานเพาะกล้าเพาะใจ และฐานปลูกรัก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูก ผลิตผักให้มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนอาหารว่างจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติถูกปาก เพื่อเสริมทัพให้เด็กนักเรียนมีพลังกายและพลังใจในการทำกิจกรรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ โดยโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” มีเป้าหมายจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะนำร่องอำเภอละ 1 โรงเรียน ให้ครอบคลุม 15 อำเภอ รวมเป็น 15 โรงเรียน ภายในปี 2566

เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้ว ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมจกรรม Open House ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษาต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน ณ วัดพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนใกล้กับพระพุทธศาสนา โดยน้อมนำและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในชีวิตประจำวัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ฝ่ายวิชาการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนใน ระดับชั้นต่างๆ ในการร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรม Science show กิจกรรมฐาน ไฟฟ้า  กิจกรรมฐานกล้องส่องจุลทรรศน์  กิจกรรมฐานส่วนประกอบของร่างกาย

เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน กิจกรรมนี้จัดขี้นเพื่อให้น้ักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทำกระทง ณ วัดดอนแก้ว ในช่วงบ่ายและนำกระทงลอยที่ลำน้ำเปือเพื่อขอขมาแม่น้ำ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2564ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยมีฐานการเรียนรู้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การทดสอบสาร กรด-เบส การกำเนิดไฟฟ้า ร่างกายมนุษย์ โลกและอวกาศ การส่องกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทัศน์ กิจกรรมวิทยาการคำนวณ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2564ขึ้น ณ หอประชุ่มโรงเรียนบ้านดอนแก้วเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้านวันพระบรมราชสมภพ

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดอบรมการใช้Google Workspaceเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานสื่อICTของบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2564ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ.1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงมาจากอักษรมอญและเขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและเสียงต่างๆ ในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่ใช้ในปัจจุบัน

การอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสอนคิด (Thinking School) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน