วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการแสดง Science Show ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และกิจกรรมประจำฐานต่างๆ เช่นกิจกรรมฐานกล้องส่องจุลทรรศน์ กิจกรรมฐานส่วนประกอบของร่างกาย กิจกรรมฐานกรดเบส กิจกรรมฐานแสงและเสียง กิจกรรมฐานโลกและดวงจันทร์ กิจกรรมฐานกล้องส่องทางไกล เป็นต้น

      วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี

นายภมิตร รินฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ การจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทางโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรม เช่นกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 – ป.6 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2566 และกิจกรรมไหว้แม่

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ้านดอนแก้ว วัดบ้านพร้าว และวัดบ้านธาราบรรพจ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนบ้านดอนแก้วกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญอาคารเรียน  โดยอาคารเรียนที่ทำบุญครั้งนี้  เป็นอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2  ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนได้ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาและเพดานอาคารเรียนตามที่ได้รับงบประมาณจัดสรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายศรีทอน บุญเกิด ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแก้ว รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการค่าย ต้นกล้า คุณธรรม ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอแก้ว โดยมีพระอาจารย์พรชัย สุจิตโต และทีมงานเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเพื่อพึงประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียนนำหลักธรรมที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

วันจันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น การประกวดแต่งคำประพันธ์ คัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ และการแสดงละครเรื่อง “พระอภัยมณี” เป็นต้น

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเปือพระธาตุพระพุทธบาท ประกอบพิธีนำลูกเสือสามัญ เนตรนารี ลูกเสือสำรองทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเปือ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

วันจันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้จัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว(ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา) และกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง

โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้รับมอบเครื่องเล่นม้าหมุนของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่  2และ 3 จากคุณ คุณกมลพัชร อาภัสรธาดา และคุณปราโมทย์ อาภัสรธาดา มีมูลค่าจำนวนเงิน 15,000 บาท  ทางโรงเรียนขอขอบคุณ   เป็นอย่างสูงที่ท่านมีจิตใจอนุเคราะห์ต่อเด็กๆนักเรียน ขออาราธนาบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ 

ททมาโน ปิโย โหติ “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวสุภาพร อุดเงิน ผู้จัดการเขตน่าน 4 และนายณัฏฐ์ สมิตานนท์ ผู้จัดการเขตน่าน 5 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วม Kick off โครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน โรงเรียนนำร่อง โดยมี นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง

นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการขับเคลื่อนโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ซึ่ง เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจร จึงได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพเจียไต๋ พร้อมวัสดุปลูกที่สามารถปลูกได้ง่ายและโตไว ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เป็นอีกหนึ่งในมิติการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้ผนึกกำลังกับบริษัท เจียไต๋ จำกัด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่นักเรียนจำนวน 15 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน 

พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ One Day Learning ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะมอบประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับต้นไม้และธรรมชาติ สามารถปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบต้นกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ 5 ชนิด ได้แก่ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือเปราะ และผักบุ้งจีน ให้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นทุนอาหารกลางวันและรายได้เสริมในโรงเรียน สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อการเจริญเติบโตของนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฐานเพาะกล้าเพาะใจ และฐานปลูกรัก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูก ผลิตผักให้มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนอาหารว่างจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติถูกปาก เพื่อเสริมทัพให้เด็กนักเรียนมีพลังกายและพลังใจในการทำกิจกรรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ โดยโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” มีเป้าหมายจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะนำร่องอำเภอละ 1 โรงเรียน ให้ครอบคลุม 15 อำเภอ รวมเป็น 15 โรงเรียน ภายในปี 2566