เมื่อวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2567, โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความงดงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม และศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จริงนอกสถานที่ ในระหว่างการทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงราย นักเรียนมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดร่องขุ่นซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความเป็นมาที่น่าสนใจ พวกเขายังได้ไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ซึ่งเป็นที่รวมของงานศิลปะและวัตถุโบราณ การได้เห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะของเชียงรายจากสถานที่เหล่านี้ ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจและชื่นชมในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สวนแม่ฟ้าหลวง ตลาดแม่สาย ศูนย์บัญชาการสังคมสงเคราะห์พบโชค สกายวอล์คผาเงา สามแผ่นดิน” ชมวิว 360 องศา 3

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567  โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเสือสำรอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเช่นความรับผิดชอบ ความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีมให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะทางสังคมและการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายของนักเรียนด้วยการพักผ่อนในธรรมชาติ ทำให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาการและเรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากประจำวัน สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับนักเรียน และเสริมสร้างความรู้สึกสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน ครู และสิ่งแวดล้อม ทำให้พวกเขามีประสบการณ์ที่น่าจดจำและเติบโตไปพร้อมกับการเรียนรู้ในหลายด้านอย่างมีคุณค่า

     

      

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนบ้านดอนแก้ว นำโดย นายสวัสดิ์  ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว และคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลวันคริสต์มาส ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการประกวดเดินแบบซานตี๋ซานต้า และแลกของขวัญ ของรางวัลให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อ วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬา การออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา ให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการแสดง Science Show ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และกิจกรรมประจำฐานต่างๆ เช่นกิจกรรมฐานกล้องส่องจุลทรรศน์ กิจกรรมฐานส่วนประกอบของร่างกาย กิจกรรมฐานกรดเบส กิจกรรมฐานแสงและเสียง กิจกรรมฐานโลกและดวงจันทร์ กิจกรรมฐานกล้องส่องทางไกล เป็นต้น

      วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี

นายภมิตร รินฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ การจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทางโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรม เช่นกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 – ป.6 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2566 และกิจกรรมไหว้แม่

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบ้านดอนแก้ว วัดบ้านพร้าว และวัดบ้านธาราบรรพจ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนบ้านดอนแก้วกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญอาคารเรียน  โดยอาคารเรียนที่ทำบุญครั้งนี้  เป็นอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2  ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนได้ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาและเพดานอาคารเรียนตามที่ได้รับงบประมาณจัดสรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้