เจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ English